tndmt.huaf.edu.vn

Khoa Tài Nguyên Đất & Môi trường nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Huế

Trường Đại học Nông Lâm - Huế


Look up information

Alexa stats for tndmt.huaf.edu.vn

Compare this site to:

traffic alexa for tndmt.huaf.edu.vn

Site Seo for tndmt.huaf.edu.vn

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 1 23 0 0
Image : There are 54 images on this website and 47 images have alt attributes
Frame : There are 0 embed on this website.
Flash : There are 0 flash on this website.
Size : 52,368 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : Yes

Magestic Backlinks for tndmt.huaf.edu.vn

Magestic Backlinks tndmt.huaf.edu.vn

About tndmt.huaf.edu.vn

Domain

tndmt.huaf.edu.vn

MD5

c54c35e0c6d5b685b0e03f1a5814b1f9

Keywords

tài nguyên môi trường; quản lý đất đai; đại học nông lâm huế

Charset UTF-8
Page Speed Check now
Programming Language PHP/5.2.6
Web server Apache/2.2.9 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8h PHP/5.2.6 mod_apreq2-20051231/2.6.0 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.0
Javascript library jquery
IP Address 117.3.4.67
					
		
User-agent: *
Disallow: /admin/
Disallow: /cache/
Disallow: /data/
Disallow: /includes/
Disallow: /install/
Disallow: /language/
Disallow: /logs/
Disallow: /mainfile.php
Disallow: /modules/
Disallow: /robots.php
Disallow: /sess/
Disallow: /tmp/
Disallow: /update_revision.php
Disallow: /web.config
Sitemap: http://yousite.com/?nv=SitemapIndex		

Cross link